MR

 

Wat doet de medezeggenschapsraad in het onderwijs?
De medezeggenschapsraad (mr) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Samenstelling medezeggenschapsraad
De samenstelling van de medezeggenschapsraad hangt af van het schooltype. In het basisonderwijs (po) bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel.Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Rechten medezeggenschapsraad
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho). Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad adviseert het schoolbestuur
Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.Op de website van de WMS (Wet medezeggenschap op scholen) vindt u achtergrondartikelen en uitgebreide informatie over de Wet medezeggenschap op scholen. Ook vindt u er verschillende brochures voor toekomstige medezeggenschapsraadleden.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) of met 1 van de landelijke ouderorganisaties:

Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO);
Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO);
OUDERS & COO.De MR vergadert ongeveer 1 keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt deze altijd bijwonen. In de Vlasflitz.. kunt u lezen wanneer we vergaderen. De notulen van deze bijeenkomsten zijn te lezen op deze site.

Ouders kunnen altijd een beroep doen op de MR. U kunt iemand benaderen uit de lijst van mensen die zitting hebben in de raad, maar u kunt uw contacten ook via het secretariaat van de MR laten lopen.Secretariaat MR Kerkstraat 55-57, 5411 EA, Zeelande-mail: mr.vlasgaard@optimusonderwijs.nl

De volgende ouders hebben zitting in de MR:
1. Suzanne Ouwens (voorzitter)
2. Malou Strik
3. Patrick van Boekel 

De volgende leerkrachten hebben zitting in de MR:
1. Jenny van Lankveld
2. Lisa Gerrits
3. Pieternel van de Broek