Optimus scholen

Cluster 1-2-3

Van links naar rechts:

Mirte van der Ven (groep 3B), Rinske Stevens (groep 3A), Daniëlle van Raaij (groep 1/2B), Sonja Falize(groep 3A), Eefje Tollenaar (groep 1/2B), Patricia Kocken (1/2C), Myrna Lange (1/2A)


Cluster 1-2-3

Het jonge kind leert door verwondering, bewondering, ontdekken, experimenteren, nieuwsgierigheid en door ervaren. Zo komen ze in de wereld van de letters en cijfers. Dit bieden we veel aan in de werkvormen van bewegend en spelend leren, zowel in de groepen 1 en 2 als in groep 3.Spelinloop groep 1-2:In groep 1 - 2 hebben wij vier keer per week, dinsdag tot en met vrijdag, spelinloop van 8.20 - 8.30uur. Tijdens de spelinloop komen kinderen in de klas en gaan op hun stoel aan hun tafel zitten. Daar ligt een werkje klaar dat ze zelfstandig uit kunnen voeren. Ze hebben hierover, indien nodig, uitleg gehad. U kunt op dit moment samen met uw kind werken. Om 8.30uur gaat de leerkracht starten met instructies. Het is de bedoeling dat u dan afscheid heeft genomen van uw kind. Onderstaand kunt u de powerpoint downloaden inzake taal.  

Wat is nieuw in groep 3? 

Lezen
Voor taal / lezen gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen (de Kim-versie) In de eerste helft van groep 3 leren de kinderen alle letters  via klankzuivere woorden. Het vlot lezen van klankzuivere woorden wordt in deze periode geoefend.In de tweede helft van groep 3 ligt het accent op het automatiseren van het leesproces, het technisch lezen en het begrijpend lezen. Er is veel aandacht voor mondelinge taalontwikkeling, stellen en woordenschat. 

Schrijven
We leren in groep 3 de schrijfletters schrijven volgens de methode Pennenstreken. De schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode. De kinderen leren meteen het letter en het woord schrijven die zij in de leesles hebben leren lezen.Niet alleen schrijfoefeningen komen aan bod, maar ook motorische activiteiten. Deze zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm- , hand- , en vingermotoriek. 

RekenenWe werken met de methode Wizwijs. Wizwijs is een nieuwe rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en het draait om inzicht.Kinderen leren te begrijpen wat ze berekenen, hoe ze dit moeten aanpakken en wat de betekenis van de uitkomst is. Elke week 5 rekenlessen:
•Wizwijs kent de volgende leerlijnen:
•basisvaardigheden: getalverkenning, handig rekenen,delen, aftellen, optellen, vermenigvuldigen, breuken,procenten, verhoudingen (les 1, 2, 3)•meten (les 4)
•meetkunde (les 5)
•verbanden (geïntegreerd)

Ieder kind krijgt de basisstof aangeboden.
•Begeleid leren
•Samenwerkend leren
•Zelfstandig werken
•Reflectie
•Plustaken (na blok 1 ook plusschriften)

Werkhouding
Er wordt veel aandacht besteed aan omgaan met elkaar. Samen werken, samen organiseren, overleggen. Dit doen we met een maatjesstem (fluisterstem). We doen dat via "praatmaatjes". Dit is volgens het principe van Visible Learning. Kinderen worden zo bewust van hun werkhouding. 

Creatieve vorming
De kinderen krijgen iedere week een aantal creatieve lessen. Er wordt een keuze gemaakt uit muziek, handvaardigheid, tekenen, drama en dans. We maken gebruik van de methode 'Moet je doen'. 

Gymnastiek
We gaan gymmen in sporthal de Hekel op de dinsdag. De kinderen nemen gymkleren, eventueel gymschoenen. Ze mogen ook op blote voeten gymmen.Het is belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen omkleden. Geef de spullen mee in een goede tas (rugzak).

Sociaal emotioneel
Methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling is Goed gedaan! Deze methode behandelt  16 thema's per schooljaar.U ontvangt steeds een ouderbrief met informatie over het thema zodat u thuis daar thuis op in kunt spelen.We zijn dit schooljaar gestart met  het thema "wennen".  

JEELO

Het thematisch onderwijs bij ons op school werkt volgens het principe van Jeelo.(je eigen leeromgeving)Hierin betrekken we de creatieve en wereld oriënterende vakken. We hebben dus geen aparte methodes meer voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, tekenen, handenarbied en dramatische vorming.  In de plaats daarvan gaan we deze vakken aan de hand van thema's geïntegreerd  aanbieden. We willen naast een stukje kennisoverdracht onze kinderen meer concrete ervaringen laten opdoen. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee de betrokkenheid van kinderen bij deze vakken nog meer gaan vergroten. Zo leren ze meer. Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving' met: ·12 projecten waarin alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd, arrangeerbare, kerndoeldekkende content voor wereldoriëntatie-breed, een digitale leeromgeving (Mijn Jeelo).Door maatschappelijke organisaties te betrekken wordt leren uitdagender, realistischer en afwisselend. Hierbij gaan wij uw hulp zeker nog inschakelen.

Sites
Rekenen: Wizwijs: www.wizwijs.nlwww.rekenweb.nlwww.rekentuin.nl
Veilig leren lezen: www.veiliglerenlezen.nl