Cluster 1-2-3

Van links naar rechts:

Pieternel van den Broek (instroomgroep), Sonja Falize (groep 2/3), Patricia Kocken (groep 1/2), Mirte van der Ven (groep 3), Aniek de Beer (LIO-stagiaire groep 2/3), Rinske Stevens (groep 3), Daniëlle van Raaij (instroomgroep), Myrna Lange (groep 1/2)


Cluster 1-2-3

Het jonge kind leert door verwondering, bewondering, ontdekken, experimenteren, nieuwsgierigheid en door ervaren. Zo komen ze in de wereld van de letters en cijfers. Dit bieden we veel aan in de werkvormen van bewegend en spelend leren, zowel in de groepen 1 en 2 als in groep 3.

Groep 1-2

Spelinloop groep 1-2

In groep 1-2 hebben wij vier keer per week, dinsdag tot en met vrijdag, spelinloop van 8.20 - 8.30uur. Tijdens de spelinloop bieden wij activiteiten in de kleine kring aan op verschillende niveaus. Dit betekent dat de leerkracht in kleine groepjes instructie geeft en de andere kinderen op dat moment zelfstandig aan het werk zijn.

Kringactiviteiten groep 1-2

Kringactiviteiten we in groep 1-2 doen zijn:

- Voorlezen / verteldozen

- Prentenboek aanbieden

- Versjes

- Vertellen

- Goed gedaan (SEO methode)

- Fonemisch bewustzijn

- Praatplaten

- Rekenactiviteiten

- Drama

- Muziek

- Etc.

Werkles

Tijdens de eerste werkles maken de kinderen een keuze op het kiesbord waar verschillende werkjes op staan. Hier staan ook een aantal verplichte werkjes bij die de kinderen op het einde van de week af moeten hebben. de kinderen in groep 2 werken met een taakblad waarmee ze evalueren op hun taak en deze vervolgens afkruisen. Tijdens de tweede werkles kiezen kinderen uit werkjes die verdeeld zijn over de kleuterklassen en het leerplein. Hierdoor wordt er in de middag groepsoverstijgend gewerkt.

Wist u datjes groep 1-2

Wist u dat… we 1x in de 6 weken met kinderen naar de bieb gaan om boeken te lenen?

Wist u dat… de verjaardag van uw kind in overleg met de leerkracht plaatsvindt?

Wist u dat… wij het fijn vinden als u kosteloos materiaal voor ons wilt sparen? Zodra we kosteloos materiaal nodig hebben komt dit op Ouderportaal te staan.

Wist u dat… de kleuters op dinsdagochtend gymmen?

 

Groep 3

Lezen

Voor taal / lezen gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen (de Kim-versie) In de eerste helft van groep 3 leren de kinderen alle letters via klankzuivere woorden. Het vlot lezen van klankzuivere woorden wordt in deze periode geoefend. In de tweede helft van groep 3 ligt het accent op het automatiseren van het leesproces, het technisch lezen en het begrijpend lezen. Er is veel aandacht voor mondelinge taalontwikkeling, stellen en woordenschat.

Schrijven

We leren in groep 3 de schrijfletters schrijven volgens de methode Pennenstreken. De schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode. De kinderen leren meteen de letter en het woord schrijven die zij in de leesles hebben leren lezen. Niet alleen schrijfoefeningen komen aan bod, maar ook motorische activiteiten. Deze zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm- , hand- , en vingermotoriek.

Rekenen

We werken met de methode Wizwijs. Wizwijs is een nieuwe rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en het draait om inzicht. Kinderen leren te begrijpen wat ze berekenen, hoe ze dit moeten aanpakken en wat de betekenis van de uitkomst is. Elke week

5 rekenlessen:

•Wizwijs kent de volgende leerlijnen:

•basisvaardigheden: getalverkenning, handig rekenen, delen, aftellen, optellen, vermenigvuldigen, breuken, procenten, verhoudingen (les 1, 2, 3)

•meten (les 4)

•meetkunde (les 5)

•verbanden (geïntegreerd) Ieder kind krijgt de basisstof aangeboden.

•Begeleid leren

•Samenwerkend leren

•Zelfstandig werken

•Reflectie

•Plustaken (na blok 1 ook plusschriften)

Werkhouding

Er wordt veel aandacht besteed aan omgaan met elkaar. Samen werken, samen organiseren, overleggen. Dit doen we met een maatjesstem (fluisterstem). We doen dat via "praatmaatjes". Dit is volgens het principe van Visible Learning. Kinderen worden zo bewust van hun werkhouding.

Creatieve vorming

De kinderen krijgen iedere week een aantal creatieve lessen. Er wordt een keuze gemaakt uit muziek, handvaardigheid, tekenen, drama en dans. We maken gebruik van de methode 'Moet je doen'.

Gymnastiek

We gaan gymmen op dinsdag. De kinderen nemen gymkleren en eventueel gymschoenen mee. Ze mogen ook op blote voeten gymmen. Het is belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen omkleden. Geef de spullen mee in een goede tas (rugzak).

Sociaal emotioneel

Methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling is Goed gedaan! Deze methode behandelt 16 thema's per schooljaar. U ontvangt steeds een ouderbrief met informatie over het thema zodat u thuis daar thuis op in kunt spelen. We zijn dit schooljaar gestart met het thema "wennen".

JEELO

Het thematisch onderwijs bij ons op school werkt volgens het principe van Jeelo.(je eigen leeromgeving)Hierin betrekken we de creatieve en wereld oriënterende vakken. We hebben dus geen aparte methodes meer voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, tekenen, handenarbeid en dramatische vorming. In de plaats daarvan gaan we deze vakken aan de hand van thema's geïntegreerd aanbieden. We willen naast een stukje kennisoverdracht onze kinderen meer concrete ervaringen laten opdoen. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee de betrokkenheid van kinderen bij deze vakken nog meer gaan vergroten. Zo leren ze meer. Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving' met: ·12 projecten waarin alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd, arrangeerbare, kerndoeldekkende content voor wereldoriëntatie-breed, een digitale leeromgeving (Mijn Jeelo).Door maatschappelijke organisaties te betrekken wordt leren uitdagender, realistischer en afwisselend. Hierbij gaan wij uw hulp zeker nog inschakelen.